KMCK´s vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Klubbens navn er Kolding Moto Cross klub med hjemsted i Kolding Kommune.
Kolding Moto Cross Klub er en selvejende institution oprettet i 2001 af Kolding Kommune.

CVR 33939221

§ 2. Foreningens formål:

Dens formål er, at virke for såvel sporten som for selskabelige sammenkomster og udflugter for klubbens medlemmer og i øvrigt for,
at styrke og udvikle kammeratskabsfølelsen indenfor motorsportsverdenen samt medvirke til, at klubbens medlemmer strengt overholder motorloven, miljøloven og politivedtægterne.

§ 3. Medlemmer:

Alle kan optages som medlem, vi følger DMU`s regler for aldersgrænser for aktive kører. Er man under 16 år kræves samtykke fra forældre eller værge. Optagelse er først gyldig, når indmeldelsesgebyr og kontingent til klubben er betalt.

Klubbens vedtægter, samt klubbens bestræbelser for orden og sømmelig optræden, såvel i som udenfor klubben må respekteres.
Såfremt bestyrelsen skønner, at noget medlem har overtrådt disse bestemmelser, eller på anden måde forbrudt sig mod klubben, er denne berettiget til at ekskludere samme, dog er det pågældende medlem berettiget til, forinden beslutning tages, at udtale sig overfor bestyrelsen.
Til eksklusions vedtagelse kræves enstemmighed af den samlede bestyrelse, fraværende bestyrelsesmedlemmer kan afgive stemme skriftlig, eller ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.
Det ekskluderede medlem skal ligeledes have ret til, at komme tilstede på den generalforsamling eller bestyrelsesmøde, hvor hans sag behandles.

§ 4. Kontingent:

Den årlige kontingent til klubben, fastsættes af bestyrelsen i henholdt til budget for det kommende år, som betales årligt forud.
Kontingentet skal være klubben i hænde, inden generalforsamlingen for at opnå stemmeret.

Har klubben ikke modtaget kontingentet inden den 1. februar,
kan bestyrelsen uden yderligere henvendelse straks slette vedkommende som medlem hos KMCK og D.M.U..
Hvis vedkommende og nye ønsker at blive medlem skal der betales kontingent
+ indmeldelsesgebyr kr. 75.

§ 5. Regnskab:

Klubbens regnskab går fra 1. november til 31 oktober.

§ 6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Alle dens beslutninger afgøres ved 2/3-deles flertal af det mødte medlemstal.
Hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Den alene kan ophæve eller forandre lovene.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
Den ordinære generalforsamling afholdes i November måned med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Fremlæggelse at der reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag / vedtægtsændringer.
5. Valg af evt. Formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og kørerepræsentant.
6. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling indkaldes pr. mail og på hjemmesiden. Mailen bliver fremsendt 14. dage inden generalforsamlingen. Der vil på samme tid være opslag på www.kmck.dk . Medlemmer der ønsker, at få tilsendt pr. brev skal rette henvendelse til bestyrelsen.
Forslag (vedtægtsændringer) der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen mindst 5 dage før generalforsamlingen afholdes.
Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, ledes af en dirigent som vælges af forsamlingen.
Der afgives skriftlig afstemning hvis et medlem forlanger det. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse på generalforsamlingen.
Man skal have gyldig medlemskab og være mindst 10 år for at have stemmeret .
Referat er tilgængeligt på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.

Enhver lovlig generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmer antal.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen anser det fornødent, eller når mindst 2/3 af klubbens medlemmer, skriftlig indsender begæring derom til bestyrelsen, sammen med forslag til dagsorden.

§ 8. Tegningsret:

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Bestyrelsens ledelse:

Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt en kørerepræsentant.. Bestyrelsen vælges for et tidsrum af 2 år, således at der afgår skiftevis 4 og 3 medlemmer. 
Endvidere vælges der for en et årrig periode 2 suppleanter, 1 revisor.
Genvalg kan finde sted. Udtræder formand eller et bestyrelsesmedlem i årets løb,kan bestyrelsen supplere sig med suppleanten. Medlemmerne vælger på generalforsamlingen, hvem der sidder i bestyrelsen.Ved først kommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig selv, med de poster, der er i bestyrelsesarbejdet.Medlemmerne bliver orienteret på hjemmesiden senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Er man bestyrelsesmedlem i en anden motorklub, kan man ikke være medlem i KMCK´s bestyrelse.

Bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når formand eller næstformand og mindst 2 medlemmer er til stede.
Møderne indkaldes af formanden med mindst 3 dages varsel, så ofte han anser det for nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra mere end fire på hinanden følgende bestyrelsesmøder, uden at have angivet gyldigt frafald, betragtes han/hun som udtrådt af bestyrelsen.

Udflugter, sammenkomster og løb tilrettelægges af bestyrelsen.
Meddelelser om udflugter eller sammenkomster offentliggøres i klubben, på KMCK.dk eller skriftlig til medlemmerne med mindst 8 dages varsel.
Afholdelse af løb bekendtgøres på samme måde, dog med mindst 2 ugers varsel. Klubbens midler, må kun anvendes til de forskellige sammenkomster, udflugter og løb som bestyrelsen arrangerer, samt til øvrige udgifter i klubben, såsom præmier, tryksager, medlemsblad, leje af lokaler o. lign.
Et bestyrelsesmedlem kan ikke hæve penge hos kasseren uden den øvrige bestyrelses sanktion.

§ 10. Opløsning/ændring af formåls paragraf:

Opløsning af klubben kan kun finde sted, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer herfor.
Såfremt to tredjedele af medlemmer ikke er mødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 14 dage senere, hvor opløsning kan vedtages med to tredjedeles majoritet af det mødte medlemstal.
I tilfælde af opløsning af klubben, træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af klubben midler, som tilfalder en selvstændig ungdomsklub/forening i Kolding kommune.