DMU FORSIKRINGER 2013

Kære DMU-klubmedlemmer

INGEN licens INGEN kørsel

I nedenunder dokument finder du en oversigt over de forsikringer, som kørere, officials, bestyrelsesmedlemmer i klubber samt frivillige hjælpere er omfattet af i DMU. Forsikringsoversigten skulle gerne gøre det nemmere at forstå, hvilke forsikringer der er gældende i DMU, samt hvad disse indebærer. Denne oversigt skal ses som et supplerende dokument til de forsikringsoversigter, der allerede findes på dmusport.dk under ”Forsikringer”.

Forsikring i DMU hænger nøje sammen med licens, da licenskortet (for kørere) er sikkerheden for, at man er forsikret som kører. Derfor understreger DMU også, at alle kørere SKAL have tegnet en licens, inden de sætter sig op motorcyklen/cyklen – hvad enten det gælder træning eller løb.

Det er klubbens ansvar at sørge for, at kørerne har en licens, og det bliver således også ansvarspådragende for klubben, hvis dette ikke er tilfældet.

DMU anser licensområdet som yderst vigtigt, og vil derfor foretage stikprøvekontroller til træninger og løb i løbet af foråret.

I forhold til ovenstående følger her et tænkt, men sandsynligt scenarie vedr. licens og mulige konsekvenser, hvis der ikke er tegnet en licens:
En klub afholder træningssession en lørdag formiddag på klubbens bane. Der er en masse kørere på banen samtidig, og pludselig er der én, som vælter og brækker nakken. 

Herefter er der to scenarier rent forsikringsmæssigt:

Scenarie 1 – Køreren har et gyldigt licens og er dermed forsikret. Køreren får erstatning, hvor DMU’s ulykkesforsikring dækker, og udbetaler uanset private forsikringer.

Scenarie 2 – Køreren har ingen gyldig licens og er dermed ikke forsikret. Udover at køreren ikke får forsikrings- eller erstatningsdækning, så er risikoen for at den pågældende klub bliver holdt ansvarlig for hændelsen til stede, da det er klubbens ansvar, at de ikke har udført tjek med licens.

Dette er tænkte eksempler, som vi dog desværre oplever med jævne mellemrum. Derfor opfordrer DMU også alle klubber til at have fokus på dette område og få deres medlemmer til at tegne en licens.

 

DMU FORSIKRINGER 2013

 

Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU – hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub.

 

Oversigten er opdelt, således at der først følger en oversigt over de forskellige forsikringer, der er relevante, og hvad de dækker. I den efterfølgende tekst vil der blive jævnført til punkterne i oversigten.

 

Grundlæggende betingelser

For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

 

Her gælder to ting, som er meget vigtige for kørere i DMU:

 

Du har et aktivt medlemskab af en klub under DMU samt en gyldig kørelicens.

 

Disse to ting skal være opfyldt og er en garanti for, at du er forsikringsdækket. Som nævnt, er disse to betingelser gældende for kørere.

 

For frivillige, herunder bestyrelsesmedlemmer og officials, er det en betingelse, at man er medlem af en DMU-klub. Skaden skal derudover være sket i forbindelse med frivilligt arbejde for klubben. Anmelder af skaden vil være foreningen/klubben.

 

Det er vigtigt at understrege, at DMU’s ulykkesforsikring er udtryk for prioritering, således at større ”men-grader” er prioriteret højt fremfor fx dødsfald-dækning. DMU` s mén-gradsforsikring dækker ikke skader under 15% mén-grad.

 

Derfor opfodrer DMU alle til at kigge på deres egne forsikringer og evt. udvide deres personlige forsikringsdækning med privattegnede ulykkesforsikringer i det omfang, det ønskes.

 

 

 

 


Forsikringsoversigt

 

1 Erhvervsforsikring      

DMU DMU`s kontorinventar, EDB og administrativt udstyr er dækket mod brand-, vand-, tyveriskader samt afledte meromkostninger.

 

DMU For it-udstyr er der udtaget maskinkaskoforsikring.

 

DMU Forsikringen dækker tillige værktøj og varer, men kun fra biler, der er ejet af DMU eller en ansat i DMU. Det forudsætter at køretøjet er noteret som medforsikret i policen.             

 

2 Ansvarsforsikring        

DIF Erhvervsansvars.

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, foreninger, de ansatte og medlemmer kan pådrage sig, når de arbejder for foreninger, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil etc.

 

DMU Ansvar – motorløb

Denne forsikring dækker i henhold til Bekendtgørelsen af motorløb på bane. Ansvarspådragende forhold over for publikum

 

DMU Ansvar - FIM-løb

Forsikringen blev tillige udvidet til at holde udvalgte internationale forbund og løbsarrangører skadesløse jf. gældende FIM vedtægter.               

 

3 Retshjælpsforsikring 

DIF Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening får, hvis den bliver involveret i en civil rets- eller voldgiftssag.

Forsikringen dækker ikke straffesager, sager om skatte og afgiftsforhold eller inkassosager.    

 

4 Arbejdsskadeforsikring            

DIF Forsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreninger, og den frivillige del dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. faste frivillige ledere og udvalgsmedlemmer udpeget af foreningens bestyrelse.

 

Du kan se dækningssatser for arbejdsskade på arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, www.ask.dk

 

DMU Forsikringen dækker ikke kontraktansatte sportsudøvere.

DMU har tegnet arbejdsskadeforsikringen der dækker professionelle sportsudøvere i speedway-turneringen

               

5 Krisehjælpsforsikring

DIF Forsikringen dækker psykologhjælp, hvis personer involveres i en alvorlig traumatisk hændelse.

Eksempelvis et dødsfald eller en voldsom ulykke under et motorløb

 

6 Idrætsrejseforsikring

-          Lægebehandling og hjemtransport        

DIF Sikrede på forsikringen er idrætsudøvere, ansatte, lønnede og frivillige ledere, trænere, instruktører og dommere.

Forsikringen dækker bagage i det omfang en privat tegnet indboforsikring ikke dækker skaden, samt behandlingsudgifter der ikke omfattet af den offentlige sygesikring.

Forsikringen dækker ikke skade som følge af farlig sport. Ved farlig sport forstås bl.a. træning eller deltagelse i motorløb (her dækker Ulykkesforsikring, jf. pkt 7).

 

For uddybning af Idrætsrejseforsikringen, henvises der til Danmarks Idræts-Forbunds hjemmeside med detaljeret beskrivelse, se: http://www.idraettensforsikringer.dk/Idrætsrejse

 

Dækning af Idrætsforsikring:

-          Hvis man tager af sted til udlandet, og forbundet er involveret, fx ved at en ansat fremsender tilmeldingslister til pågældende løb eller udsteder en starttilladelse til en kører, så er man dækket af Idrættens Rejseforsikring.

 

Ingen dækning af Idrætsrejseforsikring:

-          Hvis man tager af sted på egen hånd uden forbundsinvolvering

-          Hvis man er professionel

 

Ved træning skal denne ligge i umiddelbar forlængelse af løbet man er til og ske på samme bane – for at man er dækket.

 

DMU DMU har tegnet en særskilt rejseforsikring, der dækker professionelle udøvere. Forsikringen dækker medicinsk behandling og hjemtransport jf. FIM regler, da professionelle ikke er omfattet af DIF`s idrætsrejse forsikring.

 

7 Ulykkesforsikring – Licenskørere         

DMU Forsikringen dækker under deltagelse i organiseret løb og træning i Danmark og udlandet, når deltagelse er godkendt af DMU.

 

Forsikringens dækningsomfang:

-          Dødsfald: DKK 17.325

-          Invaliditet: DKK 606.365

-          Dobbelt erstatning fra 30-100 % mén

-          Tandskade: DKK Efter regning

-          Krisehjælp: DKK 75.000

-          Transportudgifter: DKK 3.500

-          Ændring af bolig: DKK 35.000

 

Vær opmærksom på, at:

-          Erstatning for invaliditet først udbetales, ved en mén-grad på 15 % eller derover.

-          Ovennævnte forsikring dækker ikke tab af tabt erhvervsevne. Den dækker heller ikke behandlingsudgifter i forhold til fx kiropraktor, fysioterapi m.m.

-          Ulykkesforsikringen dækker ikke udstyr eller personlig udrustning. Fx hvis en kører ligger på banen og en hjælper/samarit klipper tøjet op. Her er det kørerens indboforsikring, som skal dække.

-          Ulykkesforsikringen udbetales uanset private forsikringer.

 

Såfremt du ønsker en supplerende dækning, anbefaler DMU, at du tegner en tillægsforsikring via eget forsikringsselskab.

 

8 Ulykkesforsikring - Mesterskabslicenskørere

DMU DMU har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for alle kørere med mesterskabslicens.

Forsikringen dækker kørere som udtages til aktiv løbsdeltagelse på landshold samt EM og VM mesterskaber.

Forsikringens dækningsomfang jf. FIM`s regler.

 

               

9 Den Offentlig sygesikring (Det gule Sygesikringsbevis)
Vedrørende dækning af udgifter til hospital, medicin etc. i forbindelse med styrt eller uheld, så er køreren dækket af den offentlige sygesikring, hvis løbet/træningen køres inden for Europas grænser, køreren har fast bopæl i DK og ikke er professionel.

 

Det offentlige sygesikringskort dækker ved rejser i udlandet primært udgifter til sygehusophold og behandling. Hjemtransporten blev for et par år siden skåret væk, så det er nu primært ens egen rejseforsikring som dækker dette. Det Gule kort dækker op til en måned i et EU-land (udenfor Europa dækker det ikke). Det blå dækker i en længere periode, hvis man er syg og dårlig – eller har kroniske sygdomme.

 

Men for en nærmere beskrivelse, kan du læse om de offentlige sygesikringskort, herunder det gule- henholdsvis blå kort, via denne hjemmeside:

 

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/forsikringer/

 

 


Forsikring

 

Sådan er du forsikret, når du kører i Danmark
Du er generelt dækket af:

-          DMU’s kollektiv ulykkesforsikring (oversigt pkt. 7)

-          Den offentlige sygesikring (oversigt pkt. 9)

 

Med et DMU-kørerlicens er du dækket af DMU’s kollektive ulykkesforsikring, jf. pkt. 7 i forsikringsoversigten.  

 

Det skal pointeres, at DMU’s ulykkesforsikring kun dækker kørere, og derfor er hverken officials, hjælpere eller bestyrelsesmedlemmer med i denne forsikring - disse dækkes ved tilskadekomst af arbejdsskade- og ansvarsforsikring.

 

DMU-kørerlicens:

·         DMU-kørerlicens udstedes af DMU til danske statsborgere og til udlændinge med fast bopæl i Danmark med gyldighed til alle konkurrencer under FIM/FIM-Europes, UEC’s, eller UCI’s autoritet.

·         Deltagere i et stævne skal forevise deres kørerlicenskort, når det kræves af arrangør eller dommer. Hvis kørerlicenskortet ikke kan forevises, kan tilladelse til start gives af stævnets dommer, såfremt deltageren på anden måde og uden tvivl kan dokumentere, at gyldigt kørerlicenskort er udstedt.

·         For at være gyldigt, skal licenskortet være underskrevet af indehaveren. Hvis denne er under 18 år, af forældre eller værge.

 

Disse ovenstående punkter kan du læse om i Alment Reglement under pkt. 01.100.3.

Betingelser for at være dækket af den Offentlige sygesikring fremgår af pkt. 9 i forsikringsoversigt)

 

Særforsikringer for professionelle

 

For kørere i DS og DSL (speedway) er der tegnet en særlig arbejdsskadesforsikring jf. pkt. 4. i forsikringsoversigten.

 

 

Sådan er du forsikret, når du kører i udlandet

Du er generelt dækket af:

-          DMU’s kollektiv ulykkesforsikring (oversigt pkt. 7)

-          DIF’s Idrætsrejseforsikring (oversigt pkt. 6)

-          Den offentlige sygesikring (oversigt pkt. 9)

 

Løb i udlandet

Når du kører et løb i udlandet er formalia på plads med dækning af DMU`s ulykkesforsikring, når du har et DMU kørerlicens.

 

Du skal dog være opmærksom på følgende:

-          Arrangementet i udlandet skal være godkendt af enten FIM Europe, FIM, UCI, UEC eller et nationalt medlemsforbund under disse, for at forsikringsdækning med DMU kørerlicens kan opnås efterfølgende.

-          Det skal derudover påpeges, at en løbsarrangør kan kræve en starttilladelse fra DMU, hvorfor denne ligeledes skal være på plads i god tid inden du tager af sted til løbet.

-          Husk altid at tjekke tillægsreglerne for det pågældende udenlandske løb før du kører af sted, da der kan være særlige betingelser anført, fx køb af licens i det pågældende land (gælder fx visse løb i Holland).

 

Motorsport – Mesterskabsløb: Ved EM og VM skal du tegne et særskilt FIM eller FIM Europe mesterskabslicens. DMU administrer mesterskabslicenserne for de Internationale organisationer. Mesterskabslicenser bestilles kontor.  

 

Vær desuden opmærksom på, at der er særskilte krav til at få dækning via DIF`s Idrætsrejseforsikring. Se under punkt 6 i forsikringsoversigten.

 

 

Træning i udlandet

Her gælder, at træning i udlandet kan arrangeres på samme betingelser, som gælder for træningen i Danmark. Altså:

·         Der skal være en godkendt træningsleder til stede, og banen skal være godkendt af banens union (FIM, FIM Europe, UCI eller UEC godkendt).

·         Danske kørere der deltager i træninger i udlandet, er forpligtet til at følge de danske regler for maskine- og personlig sikkerhedsudstyr.

 

Disse ovenstående to punkter kan du finde i Alment Reglement under pkt.  01.100.5.1.

 

Hvis disse to punkter er opfyldt, er du dækket af DMUs kollektive ulykkesforsikring, jf. forsikringsoversigt, pkt. 7.

 

Vær desuden opmærksom på, at der er særskilte krav til at få dækning via DIF`s Idrætsrejseforsikring. Se under punkt 6 i forsikringsoversigten.

For professionelle kørere er tegnet en særskilt DMU rejseforsikring, jf. pkt. 6. i forsikringsoversigt.

 

Betingelser for at være dækket af den Offentlige sygesikring fremgår af pkt. 9 i forsikringsoversigt.

 

 

Forsikring af officials

Du er generelt dækket af:

 

-          DIF`s Arbejdsskadeforsikring

-          DIF`s Ansvarsforsikring

-          DIF`s Retshjælpsforsikring

-          DIF’s Idrætsrejseforsikring (oversigt pkt. 6)

-          Den offentlige sygesikring (oversigt pkt. 9)

 

Generelt gælder det, at officials af en klub, er dækket af DIF’s arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikringen. De er dækket i tilfælde af de kommer til skade i det arbejde, som de har foretaget som official. Officials skal have et medlemskab i en klub for at være dækket af den kollektive ansvars- og arbejdsskadeforsikring jf. pkt. 2. og 4 i forsikringsoversigten.

 

Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens bestyrelse.

Official er også dækket ved skade på egen person, eller hvis den pågældendes ejendele ødelægges/skades – her gælder arbejdsskadeforsikringen. Se her pkt. 4. i forsikringsoversigten.

 

Når skaden er sket, hentes anmeldelsesformularer via DIF’s hjemmeside, Idrættens forsikringer, her:

Anmelder af skaden vil være foreningen, dvs. i praksis formanden for klubben.

http://www.idraettensforsikringer.dk/Hvis-skaden-er-sket-192526

 

Under ansvarsforsikringen er der her en selvrisiko på 2.000 kr.

Skader på materiel er som udgangspunkt dækket af den kollektive ansvarsforsikring.

Officials er ligeledes dækket af retshjælpsforsikringen, jf. pkt. 3. i forsikringsoversigten.

 

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker det erstatningskrav, foreninger, de ansatte og medlemmer kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangørerne, når arrangementer er af rent underholdende art, fx ved sommerfester, bankospil m.m.

 

Forsikring for hjælpere i klubben

Udpegede hjælpere i klubberne er dækket af samme ansvars- og arbejdsskadeforsikring som officials dog under forudsætning af, at de er medlemmer i klubben - med minimum DMU medlemskategori 4, jf. pkt. 2. og 4. i forsikringsoversigten.

 

Hjælpere er ligeledes dækket af retshjælpsforsikringen, jf. pkt. 3. i forsikringsoversigten.

Skader på materiel er som udgangspunkt dækket af den kollektive ansvarsforsikring.

 

Forsikring af Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer er dækket af samme forsikringer som officials og hjælpere. Læs her pkt. i 2,3 og 4 i forsikringsoversigten.

 

Kan det bevises, at en skade skyldes en fejl eller forsømmelse hos foreningen eller dens hjælpere, f.eks. bestyrelsesmedlemmer, trænere, personer der passer baneanlæg eller andre, der handler på foreningens vegne, er foreningen erstatningsansvarlig.

 

Forsikring af klubber
Under DIF er der flere forsikringer, herunder arbejdsskade- og ansvarsforsikring, som er målrettet klubberne, jf. pkt. 2. og 4. i forsikringsoversigten.

 

Der er blandt andet specialforsikring ved løb med offentlig adgang. Ved løbsafvikling med offentlig adgang er der tegnet en udvidet forsikring som dækker publikum. Her gælder ansvarsforsikringen jf. pkt. 2. i forsikringsoversigten.

 

Ansvarsforsikringen dækker klubbens officials og hjælpere eller dækker handlinger udført i klubregi, som rammer tredjepart. 

 

Derudover er der en retshjælp til klubber jf. pkt. 3. i forsikringsoversigten.

Jf. lovkrav omkring forsikringsdækning har DMU tegnet en kollektiv ansvarsforsikring.